Algemene Voorwaarden

Algemene Reparatievoorwaarden
Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin gsmreparatietilburg.nl als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen ‘het product’) optreedt.

Algemene bepalingen klachten en defecten

1. Prijs
Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten en defecten die op het reparatieformulier, of wel reparatiebon, zijn omschreven door de klant en de winkel medewerker namens gsmreparatietilburg.nl De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze website, opgebouwd uit de gebruikte onderdelen en eenmalig de reparatiekosten ongeacht het aantal vervangen onderdelen per toestel. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. In enkele gevallen kan de online verkoopprijs afwijken van de daadwerkelijke winkelprijs.

2. Reparatiebon
De reparatiebon wordt voorafgaand aan de reparatie opgesteld door de winkelmedewerker, of monteur, en consument.

3. Duur
Reparatieduur wordt voorafgaand aan de klant voorgelegd waarnaar de klant akkoord kan gaan met de reparatieduur.

4. Kwaliteit
Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe hoogwaardige onderdelen. Gsmreparatietilburg.nl behoudt zich het recht voor tot het toe- eigenen van de vervangen onderdelen

5. Factuur
Na reparatie ontvangt de klant de definitieve reparatiebon waarop de verrichte werkzaamheden, de vervangen onderdelen en de totaalprijs inclusief BTW staan vermeld. De reparatiebon is gelijk aan de kassabon en geldt tevens als garantiebewijs.

6. Aansprakelijkheid
Gsmreparatietilburg.nl is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retouring.

7. Garantie
Gsmreparatietilburg.nl geeft na het voltooien van de reparatie garantie van 1 jaar op de vervangen onderdelen van de reparatie. Deze garantietermijn gaat in nadat de consument het product retour heeft ontvangen. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie.Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val of vochtschade, wordt géén garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de fabrieksgarantie bij het openen van het toestel door de klant of derde nadat de reparatie een van de gsmreparatietilburg.nl filialen heeft verlaten. Bij schade van buitenaf, waaronder valschade, barst schade, drukschade en vochtschade, vervalt de garantie. Bij een aantal fabrikanten komt de fabrieksgarantie te vervallen nadat deze bij derden is aangeboden ter reparatie, informeer goed welke garantie voorwaarden van toepassing zijn op het aangeboden toestel.

8. Retour
Wanneer binnen 1 jaar na verzending van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet gsmreparatietilburg.nl een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen specifiek onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht afwijkt van de eerst vastgestelde klachten, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
d. Let op! Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.

9. Verlies van data
Gsmreparatietilburg.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

10. Vochtschade
Bij een waterschade behandeling worden wel kosten in rekening gebracht wanneer u het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te hoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel. De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer u het toestel laat herstellen door een van de filialen van gsmreparatietilburg.nl Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek of herstel functieverbetering of -vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. Gsmreparatietilburg.nl kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

11. Niet betaalde producten/ diensten
Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail of telefonisch van gsmreparatietilburg.nl aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is gsmreparatietilburg.nl bevoegd het product te verkopen en de verschuldigde opbrengsten te verhalen.

12. Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Gsmreparatietilburg.nl blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat gsmreparatietilburg.nl zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Scroll to Top